ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kompleksowa pomoc przy realizacji Zamówień Publicznych

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań przetargowych, postępowań o udzielenia zamówienia publicznego z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych w tym miniportalu, platform wykorzystywanych przez Zamawiających oraz bazy konkurencyjności w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług, prowadzeniem postępowań wg wytycznych, które zawarte są  w programach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

NASZA OFERTA SKIEROWANA JEST DO: 

 • Zamawiających dokonujących zakupów wg ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Wykonawców, chcących złożyć oferty w przetargach poprzez miniportal, platformy lub w innej formie wymaganej przez Zamawiającego,
 • Wykonawców, zwłaszcza z sektora MŚP, w tym mikro przedsiębiorstw
  i osób prowadzących działalność gospodarczą, a także osób fizycznych, Instytucji i organizacji realizujących projekty finansowane ze środków unijnych, zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności lub ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferujemy doradztwo i pomoc zarówno przy realizacji zasady konkurencyjności jak i w postępowaniach wynikających z ustawy PZP.

Obsługa przetargów

N

Specjalizujemy się w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych na roboty budowlane wg ustawy Pzp oraz wytycznych, zawartych w programach rządowych (Polski Ład) oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

N

Przygotowujemy i prowadzimy postępowania przetargowe między innymi na dostawy: żywności, pomocy dydaktycznych, gazu, energii elektrycznej, pojazdów, aparatury dla szpitali oraz usługi: nadzoru inwestorskiego, cateringowe, wywozu odpadów, szkoleniowe, kursy/warsztaty dla szkół.

DORADZTWO I POMOC DLA ZAMAWIAJĄCYCH

 • Kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowania w formie elektronicznej w imieniu Zamawiającego z wykorzystaniem miniportalu i platformy e-zamówienia,
 • Szacowanie wartości zamówienia, agregacja zamówień, określenie trybu postępowania,
 • Weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego do postępowania przetargowego i do zapytań do których nie ma zastosowania ustawa Pzp,
 • Opracowanie regulaminów i procedur dotyczących prowadzenia zamówień publicznych wg zapisów ustawy Pzp, która obowiązuje od 01.01.2021 r.,
 • Kontrola i audyt wewnętrzny dokumentacji postępowań przetargowych i zapytań ofertowych,

ASPEKTY SPOŁECZNE

 • Pomoc i doradztwo w zaplanowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych, w których uwzględnia się aspekty społeczne, 
 • Adekwatne dopasowanie zapisów SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia), zwłaszcza warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny, do rodzaju, przedmiotu i zakresu zamówienia uwzględniającego aspekty społeczne dotyczące: zatrudnienia zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy PZP;  warunków płacy i pracy; integracji społecznej i równości szans; zrównoważonego rozwoju, etycznego handlu; społecznie odpowiedzialnego biznesu,

 • Monitoring realizacji umów podpisanych z Wykonawcami.

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH UNIJNYCH

 • Przygotowanie regulaminów i procedur dotyczących stosowania zasady konkurencyjności do potrzeb beneficjenta i wytycznych kwalifikowalności dla danego programu,
 • Prowadzenie zasady konkurencyjności w imieniu beneficjenta,

 • Organizowanie i prowadzenie warsztatów przygotowujących beneficjenta do samodzielnej realizacji zasady konkurencyjności.

Doradztwo i pomoc dla Wykonawców, zwłaszcza z sektora MŚP, mikro przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych

 • Konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert,
 • Prowadzenie korespondencji z zamawiającym podczas postępowania i realizacji zamówienia, 
 • Doradztwo dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
 • Doradztwo i pomoc przy przygotowaniu oferty do 130 tys. zł,

Zamówienia Publiczne z aspektami społecznymi

 • Pomoc i doradztwo w zaplanowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych, w których uwzględnia się jako kryterium aspekty środowiskowe i umowy o pracę,

 • Dopasowanie kryteriów oceny do rodzaju i przedmiotu zamówienia uwzględniającego kwestie środowiskowe,

 • Pomoc przy ocenie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym,

 • Przygotowanie wzorów umów z wykonawcami,

 • Pomoc i doradztwo na etapie realizacji zamówienia, kontrola i egzekwowanie zapisów umowy w zakresie aspektów środowiskowych.

Ofertę kierujemy do m.in.:

 • Ngmin,
 • Nstarostw,
 • Nszkół i przedszkoli,
 • Nszpitali,
 • Nmikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą złożyć ofertę w przetargu.