szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  PPK Jak wdrożyć i realizować Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych, w tym oświatowych

  TERMIN:

  19 października 2020 roku, godz. 9.00-13.00
  5 listopada 2020 roku, godz. 9.00-13.00

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  4 godziny.

  ZAGADNIENIA:

  • procedura wdrożenia PPK
  • procedura wyboru reprezentacji zatrudnionych
  • obowiązki pracodawcy
  • jak działa PPK dla pracownika
  • odpowiedzialność karna
  • jak dokonać wyboru Instytucji finansującej

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli, OPS, DPS), kierowników, kadrowych, pracowników administracyjnych, którzy będą realizować PPK, jak również reprezentantów związków zawodowych. Efekty kształcenia: Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz procedurę wdrożenia PPK, wraz z procedurą wyboru reprezentacji zatrudnionych i obowiązkami pracodawcy w trakcie wdrożenia i realizacji PPK Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o PPK i pozyskają wiedzę na temat PPK zarówno od strony pracodawcy, jak i od strony pracownika. Nabędą wiedzę, jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy i jakie grożą sankcje za ich zaniedbanie.

  TRENER:

  Szkolenie prowadzi Joanna Krystyna Robak, Ekonomista. Ekspert z zakresu ZFŚS oraz kadr i płac z ponad 20-letnim doświadczeniem. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, prowadzenia firmy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji w zakresie ZFŚS oraz kadr i płac, jak również autor książki z zakresu ZFŚS. Praktyk.

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawowe cele i założenia programu PPK PPK Jak wdrożyć i realizować Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych, w tym
  2. Co różni PPK od tradycyjnego „odkładania” na emeryturę w ZUS
  3. Terminy dla jednostek sektora finansów publicznych
  4. Obowiązki pracodawcy w zakresie PPK
  5. Harmonogram wdrażania PPK przez pracodawców
  6. Zasady tworzenia PPK
  7. Zasady uczestnictwa w PPK, w tym ustalenie uczestników PPK
  8. Dobrowolność uczestnictwa w PPK
   1. kto nie może przystąpić do PPK
   2. możliwość rezygnacji z wpłat do PPK
   3. procedura rezygnacji uczestnika PPK i procedura ponownego przystąpienia
  9. Procedura informacyjna dla uczestników
  10. Instytucje finansowe – jak dokonać wyboru?
  11. Jak są inwestowane pieniądze w ramach PPK?
  12. zawarcie umowy o zarządzanie PPK
  13. Informacja przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK
  14. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
  15. Reprezentacja osób zatrudnionych – co to jest i jak ją wybrać?
  16. Wpłaty do PPK – finansowanie wpłat podstawowych i dodatkowych
  17. Podział wpłat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
  18. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK – z budżetu państwa – plusy i minusy
  19. Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK, w tym:
   1. możliwe potrącenia ze środków zgromadzonych w ramach PPK
   2. wpływ składek na kwoty wolne od potrąceń
   3. potrącenia z listy płac po przystąpieniu do PPK,
   4. wysokość potrąceń z wynagrodzenia
   5. potrącenia z listy płac przy niskim wynagrodzeniu
   6. czy potrzebna jest zgoda pracownika na potrącenia?
  20. Opłaty związane z PPK
  21. Opodatkowanie, w tym podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy
  22. Wypłata środków z PPK – warunki wypłaty oraz opodatkowanie
  23. Skutki wypłaty środków przed 60 rokiem życia
  24. Podziałśrodków PPK w przypadku rozwodu lub śmierci
  25. Konsekwencje niezawarcia umowy o prowadzenie PPK
  26. Koszty pracodawcy do uwzględnienia przy planowaniu budżetu
  27. Dane osobowe uczestników PPK oraz dokumentacja
  28. Odpowiedzialność karna dla pracodawcy za naruszenie przepisów o PPK
  29. Sesja pytań i odpowiedzi

  CENA SZKOLENIA:

  299zł + VAT*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO