Sygnaliści

Za sprawą dyrektywy 2019/1937 obecnie szczególnego znaczenia nabiera rola osób, które wiedzą o nieprawidłowościach. Dyrektywa ma bezpośrednie odniesienie do każdej osoby, która pracuje dla organizacji publicznej lub prywatnej bądź utrzymuje kontakt z taką organizacją w związku ze swoją działalnością zawodową. Co więcej, dyrektywa skupia się nie tylko na ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości, ale również na tym, jak powinien wyglądać system zgłaszania nieprawidłowości. Na implementację dyrektywy do polskiego porządku prawnego nie zostało już dużo czasu, biorąc pod uwagę stan jej wdrożenia – ustawodawca jest zobowiązany do transpozycji do 17.12.2021 r.

W związku z powyższym, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie Whistleblowingu – Ochrony Sygnalistów. Naszym priorytetem jest wsparcie instytucji, które podlegają wdrożeniu Dyrektywy 2019/1937.

AUDYTY

WDROŻENIE

SZKOLENIA

OUTSOURCING

Oferta ochrony sygnalistów w jednostkach publicznych zatrudniających pow. 50 osób:

 • ZPrzygotowanie procedur i regulaminów zgodnych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. W sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz z przepisami prawa krajowego i projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia;
 • ZImplementacja procedur oraz regulaminów w Państwa instytucji, z uwszględniem rodzaju prowadzonej działalności,
 • ZPrzygotowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określających wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa;
 • ZUstanowienie i zaprojektowanie wewnętrznych kanałów informowania o naruszeniach działających w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu;
 • ZRealizacja szkoleń - zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń;
 • ZDostosowanie procedur do przepisów krajowych po wejściu w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
 • ZProwadzenie właściwych rejestrów zgłoszeń
 • ZSporządzanie cyklicznych sprawozdań i raportowanie,
 • ZPodejmowanie i prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających;
 • ZMonitorowanie, ocena i przegląd procedur wewnętrznych w przypadku nowelizacji przepisów
 • ZOpracowanie i wdrożenie kodeksów etycznych.