W dniu 4 czerwca 2022r. w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszły zmiany, które mają duży wpływ zarówno na uprawnienia jak i obowiązki podmiotów zatrudniających. Zmian jak zwykle jest wiele, poniżej niektóre z nich:
1. Pracodawca nie otrzyma informacji od Instytucji Finansowej o wypłatach.
Instytucja finansowa nie będzie miała obowiązku informować pracodawcę o dokonywanych wypłatach, wpłatach transferowych i zwrotach.
2. 55 -latek przystąpi do PPK na swój wniosek.
Zostało doprecyzowane, że zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która ukończyła 55 lat będzie następowało tylko na jej wniosek.
3. Nowy pracownik będzie mógł przystąpić do PPK już po 14 dniach od zatrudnienia
Zmiany wprowadzone od 4 czerwca 2022r. do ustawy o PPK wskazują na to, że podmiot zatrudniający może zawierać umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. 
4. Zatrudniający będzie musiał się wytłumaczyć dlaczego nie wdrożył PPK.
Podmioty, które nie wdrażały PPK dotychczas nie miały obowiązku informowania PFR o powodzie niewdrożenia PPK (przepisów ustawy o PPK nie muszą stosować m.in. mikroprzedsiębiorcy, natomiast tylko w przypadku gdy wszystkie osoby zatrudnione u przedsiębiorcy złożyły deklarację o rezygnacji z PPK). Od 4 czerwca 2022 podmioty takie bedą miały obowiązek na wezwanie PFR wskazać powód niestosowania przez nie ustawy o PPK. 
5. Termin dokonywania wpłat do PPK
W związku ze zmianami ustawy, pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z uowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. 
6. Wpłata powitalna
Został przesunięty termin na przekazanie tzw. wpłaty powitalnej na rachunek PPK uczestnika PPK o 15 dni, co oznacza, że taka wpłata w chwili obecnej będzie następować w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału. 
7. Zmiana od 21 listopada 2022r.! – Pracodawca dowie się, że pracownik po 60 roku życia rozpoczął wypłaty z rachunku PPK
Obecnie sytuacja wygląda tak, że w przypadku rozpoczęcia przez Instytucję finansową wypłat z rachunku PPK po 60 roku życia, podmiot zatrudniający nie dokonuje już wpłat na żaden rachunek PPK tego uczestnika. Natomiast w związku ze zmianami przepisów, które mają nastąpić z dniem 21 listopada 2022r. wejdzie w życie przepis umożliwiający pracodawcy uzyskanie informacji o rozpoczęciu wypłaty przez uczestnika PPK po 60 roku życia. 
8. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) sprawdzi czy pracodawca nakłaniał do rezygnacji z PPK
Z dniem 4 czerwca 2022r. PIP uzyskała uprawnienia do przeprowadzania kontroli podmiotów zatrudniających pracowników w zakresie przestrzegania zakazu nakłaniania pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK.