Polityka prywatności

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, które udostępniasz nam za pośrednictwem strony internetowej.
INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Eliza Łuczkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Lex Educatio Eliza Łuczkiewicz z siedzibą w Skowarczu jest Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych poprzez stronę internetową dostępną pod domeną: lexeducatio.pl/polityka-prywatnosci dalej: „Strona Internetowa”).We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@lexeducatio.pl lub pisemnie na adres biura firmy Lex Educatio: ul. Świętokrzyska 25, lok. 216, 80-180 Gdańsk.
 2. Dane osobowe, które gromadzimy to (przy czym zakres zbieranych danych dostosowany jest do celu przetwarzania): imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, NIP(w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), numer IP.W niektórych przypadkach możemy gromadzić także inne dane osobowe, gdy wymagać tego będzie zgodny z prawem cel przetwarzania danych osobowych.
 3.  Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na innych stronach internetowych zasady ochrony danych osobowych. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO] Jako Administrator, przetwarzam Państwa dane osobowe pozyskane przez stronę internetową przede wszystkim w celu zrealizowania umowy jaką między sobą zawieramy. Przykładowo, gdy kupują Państwo od nas Produkt/Usługę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania transakcji i umożliwienia dostępu do Panelu klienta. Państwa dane będziemy też przetwarzać w celu dostarczenia Państwu usług (np. przesłanie na maila kodów, logów itp.). Dane osobowe posłużą także do wystawienia faktury lub rachunku.  W przypadku przetwarzania danych w powyższym zakresie nie potrzebujemy na to przetwarzanie Państwa osobnej zgody. Przetwarzamy je na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych |w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt B RODO. Ważne! Podanie przez Państwa danych osobowych w formularzu zamówienia jest zawsze dobrowolne. Jeśli nie podają Państwo jednak tych danych osobowych, które oznaczone są jako wymagane, nie będzie możliwe dokonanie zakupu usługi lub towaru.
 2. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO] Możemy od Państwa odbierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innych celach. Przykładowo mogą Państwo udzielić nam zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przesyłania newslettera, czy też w celu marketingu produktów lub usług oferowanych przez nas albo współpracujących z nami partnerów biznesowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez Państwa e-mail lub numer telefonu (tzw. „zgoda marketingowa”). W takim przypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, którą w każdym czasie mogą Państwo wycofać, a jej udzielenie jest zawsze dobrowolne i zawsze dotyczy konkretnego celu przetwarzania. Państwa zgoda marketingowa zostanie przez nas utrwalona, tak abyśmy mogli wykazać, że została ona udzielona.
 3. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO] Państwa dane osobowe będziemy mogli również przetwarzać bez Państwa osobnej zgody, gdy będzie to uzasadnione naszym prawnie uzasadnionym interesem. Odbywa się to wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Przykładowo, jeżeli dokonali Państwo zakupu przez stronę internetową towaru lub usługi, ale bez dokonania pełnej płatności (o ile system stwarza możliwość korzystania z towaru lub usługi przed dokonaniem pełnej płatności), to będziemy mogli przetwarzać Państwa dane w celu dochodzenia roszczeń. W zakresie realizowania naszych uzasadnionych interesów, będziemy mogli także przetwarzać w niezbędnym zakresie Państwa dane osobowe dla celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego naszej strony.
 4. [Wycofanie zgody marketingowej] W każdym przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, możliwe jest w każdym czasie tę zgodę wycofać. Po wycofaniu tej zgody zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w celu, dla którego wcześniej wyrazili Państwo zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody marketingowej odbywa się do czasu, aż wypiszą się Państwo np. z listy mailingowej poprzez kliknięcie odpowiedniego linka znajdującego się w stopce każdego, maila który od nas Państwo utrzymują.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub oferowanych produktów lub usług przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń. Państwa dane osobowe przetwarzane w roku kalendarzowym dla potrzeb świadczenia przez nas usług planujemy przechowywać nie dłużej niż przez 6 lat od końca takiego roku kalendarzowego (5 lat na przedawnienie podatkowe plus 1 rok na zapas na wszelki wypadek taki jak niedoręczona korespondencja).
 2. Państwa dane osobowe dla celów marketingowych będą przechowywane zgodnie z pkt 8 niniejszej Polityki.

TWOJE PRAWA

 1. Mają Państwo prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia,  ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia.
 2. [Prawo żądania dostępu do danych osobowych] W każdym czasie mogą Państwo od nas zażądać informacji o tym jakie Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzamy te dane osobowe. Mogą się Państwo również zwrócić o informację jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania Państwa dane osobowe. Mogą Państwo żądać udzielenia wszelkich informacji związanych z prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, jak i wszelkimi innymi prawami.
 3. W każdym czasie mogą Państwo do nas wystąpić o wydanie kopii przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócą się Państwo o drugą ich kopię, możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli żądanie wydania kopii danych osobowych zostanie do nas przesłane drogą elektroniczną i nie będzie zawierać żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię danych osobowych również otrzymają Państwo drogą elektroniczną.
 4. Prawo żądania sprostowania danych osobowych] Jeśli Państwa dane są nieprawidłowe, w każdym czasie mogą się Państwo zwrócić się z żądaniem sprostowania swoich danych osobowych. W każdym czasie mogą Państwo też żądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.
 5. Prawo żądania usunięcia danych osobowych] W każdym czasie mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdya)  dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,b) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a po naszej stronie nie występuje ważny interes w ich przetwarzaniu, który byłby nadrzędny wobec Państwa prawa,c) gdy stwierdzą Państwo, że przetwarzam dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to potwierdzone,d)dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskime) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody.We wszystkich tych przypadkach, Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki. Państwa żądanie nie zostanie jednakże spełnione w następujących przypadkacha) gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,b) gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. [Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych] Mogą Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie oznaczenie danych w systemach, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Jeśli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jedyną operacją jaką w stosunku do tych danych będziemy podejmować, będzie ich przechowywanie. Inne formy ich przetwarzania będą możliwe, gdy wyrażą Państwo na to zgodę albo gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, a także gdy będzie to niezbędne dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, zawsze o tym poinformujemy.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych] Gdy Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. cele statystyczne lub analiza biznesowa), będą Państwo mogli wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu Państwa danych jest nadrzędny wobec Pańskiego uprawnienia. W przypadku udzielenia nam zgody marketingowej, w każdym czasie można żądać zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu. W takim przypadku, niezwłocznie zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym właśnie celu.
 8. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych. W przypadku, gdy będziemy Państwa dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody, bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będą mogli Państwo żądać otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. excel), tak aby Państwo mogli danymi się posłużyć także u innych podmiotów. Będą Państwo mogli od nas także żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez Państwa innemu niż my administratorowi danych osobowych.
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego] Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza Państwa prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
 10. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się ze mną mailowo pod adresem e-mail kontakt@lexeducatio.pl lub pisemnie na adres biura: ul. Świętokrzyska 25, lok. 216, 80-180 Gdańsk.

ODBIORCY DANYCH

 1. Przetwarzanie Państw danych osobowych może zostać powierzone podmiotom współpracującym z nami. Powierzenie takiego przetwarzania następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych. Powierzenie przetwarzania danych oznacza, że podmioty trzecie uzyskają dostęp do Państwa danych, ale wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu i w zakresie celów przez nas określonych. Podmioty te nie będą przetwarzać Państwa danych osobowych dla realizacji własnych celów.
 2. Państwa dane osobowe mogą być powierzone w szczególności następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:a) podmiotom świadczącym usługi hostingowe na naszą rzecz,b) podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne na naszą rzecz,c) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingu towarów i usług oraz przesyłania Państwu informacji handlowej, Państwa dane osobowe mogą zostać także powierzone podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe, reklamowe lub promocyjne. Państwa dane nie zostaną wykorzystane przez te podmioty do marketingu, sprzedaży lub promocji ich własnych towarów lub usług lub marketingu towarów i usług innych podmiotów niż my (chyba że wyrazili Państwo zgodę na prowadzenie marketingu towarów i usług moich partnerów biznesowych).
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Państwa odrębnej zgody.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Na stronie internetowej wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Państwa danych, w tym certyfikat SSL spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

PROFILOWANIE

 1. W ramach prowadzonej przez nas działalności nie dokonujemy profilowania, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, to znaczy nie przetwarzam Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystanie Państwa danych osobowych do oceny niektórych Państwa czynników osobowych (np. do oceny preferencji, zainteresowań, lokalizacji, itp.).

PLIKI COOKIES

 1. Podczas przeglądania przez Państwa strony internetowej, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Państwa urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
 2. Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
 3. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze strony internetowej, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronie oraz kampanii reklamowych.
 4. Jako użytkownik strony internetowej mogą Państwo w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji stronie internetowej poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Państwa urządzeniach końcowych przez naszą stronę. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
 5. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w taki sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Państwa stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności strony internetowej, które wymagają instalacji plików cookies. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania strony internetowej.
 2. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się na stronie internetowej: www.lexeducatio.pl/polityka-prywatnosci

II. Pliki cookies

1.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich, np: Google, Facebook i innych.

2.

Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).

3.

Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.

4.

Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.

5.

Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:

 • badania statystyk serwisu;
 • rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego, statystycznych danych demograficznych i geolokalizacyjnych;
 • zachowania preferencji użytkownika (np. ustawienia wyglądu, ostatnio oglądanych podstron);
 • udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji;
 • badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów.