Zmiany, które pojawiły się wraz z Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zmieniły katalog ogłoszeń zamieszczanych przez Zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych. W/w ustawa kładzie stanowczo większy nacisk na przejrzystość i kontrolę tego etapu realizacji zamówienia.

Właśnie w związku z powyższym został wprowadzony nowy rodzaj ogłoszenia, które to Zamawiający będą zobowiązani umieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych po wykonaniu umowy.
Zgodnie z art. 448 pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy na zasadach, które zostały określone w dziale III Rozdziale 2 (tj. na zasadach określonych w art. 267-272 pzp).

Co oznacza wykonanie umowy?
Przez wykonanie umowy należy rozumieć wykonanie przez Wykonawcę umówionego świadczenia głównego.

Co zawiera ogłoszenie o wykonaniu umowy?
Obowiązek Zamawiających przewidziany w art. 448 pzp należy powiązać z art. 267 ust. 2 pkt 8 pzp, w którym wskazano ogłoszenie o wykonaniu umowy jako jeden z rodzajów ogłoszeń zamieszczanych przez Zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Art. 272 ust. 1 pzp wskazuje, że ogłoszenie zamieszczane w BZP zawiera w szczególności nazwę oraz przedmiot zamówienia lub konkursu. Z kolei, w art. 272 ust. 2 pzp postanowiono, że zakres oraz tryb przekazywania ogłoszeń, w tym ogłoszenia o wykonaniu umowy regulują akty wykonawcze do ustawy. W tym przypadku jest to rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2439, dalej w treści: „rozporządzenie”).
Zakres informacji, które powinny być zawarte w ogłoszeniu o wykonaniu umowy zostały zawarte w załączniku nr 7 do rozporządzenia, gdzie w ogłoszeniu wyodrębniono 6 sekcji:
1. Podstawowe informacje
2. Zamawiający
3. Podstawowe informacje o postępowaniu w wyniku którego została zawarta umowa
4. Podstawowe informacje o zawartej umowie
5. Przebieg realizacji umowy
6. Informacje dodatkowe

Dość istotną częścią ogłoszenia będzie na pewno sekcja nr 5 „Przebieg realizacji umowy”.
Jak wskazuje rozporządzenie, w tej sekcji zawarte są następujące informacje:
1. informacja, czy umowa została wykonana
2. termin wykonania umowy, w tym informacja czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie
3. informacja o zmianach umowy, w tym informacja o podstawie prawnej uprawniającej do zmiany umowy, przyczyny dokonania zmian, krótki opis zamówienia po zmianie, wartość zmiany wraz z informacją o ewentualnym wzroście wynagrodzenia w związku ze zmianą umowy (jeżeli dotyczy, informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne)
4. łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy
5. informacja, czy umowa została wykonana należycie
6. informacja, czy podczas realizacji zamówienia, zamawiający dokonywał kontroli, czy wykonawca spełnił przewidziane w zawartej umowie wymagania związane z realizacją zamówienia (jeżeli dotyczy):
1. w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP,
2. obejmujące aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, zgodnie z art. 96 pzp, w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 pzp.

W sekcji 6 przewidziano możliwość zamieszczenia przez Zamawiających dodatkowej, istotnej z ich punktu widzenia treści związanej z wykonaniem umowy.
Należy mieć na względzie, że zamieszczenie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy nie
w każdym przypadku będzie oznaczało koniec obowiązków informacyjnych Zamawiającego w zakresie wykonania umowy. W odniesieniu do przypadków wymienionych w art. 446 ust. 1 pzp Zamawiający będą zobowiązani sporządzić raport z realizacji zamówienia natomiast w pozostałych przypadkach sporządzenie raportu będzie miało charakter fakultatywny (art. 446 ust. 2 pzp).
W praktyce ogłoszenie o wykonaniu umowy będzie stanowiło źródło wiedzy zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców. Wykonawcy będą mogli uzyskać „od ręki” informacje na temat przebiegu realizacji konkretnego zamówienia i w razie potrzeby dopytać Zamawiającego o więcej szczegółów. Nabędą oni narzędzie, przy pomocy którego będą mogli kontrolować poczynania konkurentów. Z kolei Zamawiający, przede wszystkim będą mieli możliwość weryfikacji doświadczenia wykazywanego przez Wykonawców ubiegających się
o zamówienie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ogłoszeniu o wykonaniu umowy to zapraszamy do kontaktu. Napisz do nas: przetargi@lexeducatio.pl

Rozporządzenie MRPiT z 23 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w BZP