Wychodząc naprzeciw zmianom jakie niesie za sobą Ustawa o zamówieniach publicznych oferujemy Państwu kompleksowe usługi dla Zamawiających, poczynając od zaproponowania odpowiedniego trybu zamówienia publicznego, poprzez jego ogłoszenie, wybór najkorzystniejszej oferty, nadzór nad podpisaniem jak i realizacją podpisanej umowy.

Szczegółowy zakres naszej oferty:

 1. Dobór trybu i warunków udzielenia zamówienia w celu ochrony przed konsekwencjami nieuprawnionego wyboru trybu niekonkurencyjnego, a przy tym umożliwienie osiągnięcia postawionego celu;
 2. Weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia i ocena jego zgodności z ustawą PZP,
 3. Przygotowanie SWZ wraz wszystkimi koniecznymi załącznikami (min. formularz oferty, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wzór umowy);
 4. Wprowadzenie ogłoszenia i publikacja na e – zamówieniach oraz publikacja na stronie prowadzonego postępowania;
 5. Przygotowywanie pism na etapie postępowania (odpowiedzi i wyjaśnienia dla Wykonawców);
 6. Otwarcie ofert – przygotowanie pisma o informacji z otwarcia oraz przygotowanie druku i publikacja informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP;
 7.  Badanie ofert (weryfikacja podpisów, badanie oferty pod kątem omyłek rachunkowych, pisarskich i innych, przygotowywanie pism związanych z wezwaniami do uzupełnienia i wyjaśnienia oferty);
 8.  Wybór oferty (przygotowanie pism na stronę prowadzonego postępowania oraz do Wykonawców o wynikach postępowania);
 9. Po podpisaniu umowy przygotowanie ogłoszenia o wyniku postępowania;
 10. Wsparcie w problematycznych realizacjach umów w sprawie zamówienia publicznego;
 11. Ogłoszenie o wykonaniu umowy ( usługa dodatkowa);
 12. Wsparcie w przypadku kontroli organów zewnętrznych.

Swoje usługi kierujemy również do podmiotów które nie są  zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do których instytucje udzielające wsparcia wymagają wydatkowania środków z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji, w oparciu o tzw. Wytyczne oferujemy pomoc w przeprowadzeniu stosownych, wymaganych procedur.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy.

kontakt@lexeducatio.pl

a.sztuka@lexeducatio.pl