Od 16 kwietnia 2022r., Zamawiający powinni zastosować przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1  ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022r. poz. 835) (zwana dalej: specustawą), również do postępowań poniżej 130 tys. netto, bowiem podstawy wykluczenia będą miały także zastosowanie do każdego postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej Pzp) (Dz. U. 2021, poz. 1129), w tym o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto.

 

Analizując przepisy specustawy, najistotniejsze znaczenie dla placówek oświatowych wydaje się mieć jej regulacja zawarta w art. 7 ust. 9, z której wynika, że nowe przesłanki wykluczenia znajdują zastosowanie nie tylko do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych wedle reżimu ustawy Pzp, ale również do udzielania zamówień wyłączonych spod jej regulacji, w tym tych, o wartości mniejszej niż 130.000 zł. Nowe regulacje dotyczą zatem wszystkich placówek oświatowych, które dokonują nawet drobnych zakupów o małej wartości.

W zamówieniach publicznych nowe regulacje sprowadzają się do ukształtowania nowych przesłanek wykluczenia. Zgodnie z art. 7 ust. 1 specustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

  1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., jeśli tylko została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., jeśli tylko został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

 

 

Co powinien zrobić Zamawiający? W takim przypadku, Zamawiający  w celu weryfikacji Wykonawcy może żądać:

1) oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 specustawy,

2) oświadczenia wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia samodzielnej weryfikacji przez Zamawiającego, jak również informacji o jednostce dominującej.

 

Zamawiający nie musi dokonywać zmian w regulaminie zamówień poniżej 130 tys. netto, ponieważ obowiązek stosowania nowych przesłanek wykluczenia wynika wprost z przepisów prawa. Należy oczywiście podkreślić, że jeśli Zamawiający chciałby jednak uregulować mechanizm weryfikacji przesłanek wykluczenia z art 7 ust. 1 specustawy w swoim wewnętrznym regulaminie ma do tego jak najbardziej prawo.

W przypadku postępowań do 130.000 złotych netto Zamawiający nie jest związany ustawą Pzp a zatem katalogiem podmiotowych środków dowodowych przy weryfikacji Wykonawców.
W związku z powyższym Zamawiający będzie mógł z podmiotem, z którym zamierza zawrzeć umowę o zamówienie publiczne, przed jej podpisaniem, zażądać oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z art 7 ust. 1 ustawy specustawy.